sözcük çevir
özgün müzik | klipler | dengbejler | şarkı sözleri

Serhado - Xewna Jiyan - Xewna Jiyan

Xewna Jiyan

Bin tirejen roje yan bin barane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane
Bin axa dinyaye yan bin ezmane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane.

Jiyan ji xewna xwe siyar bu, ji cihe xwe rabu
cu dest u ruye xwe sust, bi kef u dilxwesi bu
rabu here xewna xwe bibine, jiyan ti bu
nive qedehe vala bu le je ra nivi tiji bu
jiyan ruhe xwe da ji bo xwe bigihene hedefe
berik belki vala bu le zengin bu bi serefe
serbilind bu, esqa jiyan ji her tisti zedetir bu
bar ji ciqa giran bu mil he je qawettir bu
bi caven te jiyan yek e, bi ye xwe yeki di ye
bi zehmeti rabu xwe gihande sere ciye
le hatin jiyan siyar kirin, siyar kirin ji xewna
xewn e jiyan, jiyan xewn e

Bin tirejen roje yan bin barane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane
Bin axa dinyaye yan bin ezmane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane.

Jiyan ji xewna xwe siyar bu, ji cihe xwe nerabu
direjkiri fikiri be ci standibu u ci dabu
bi bi hebu, ci nebu, be je ra ci mabu
ye bere pe re li vir bu cu winda bu ku
sere jiyan ne sax e, miriye ji dilbirinan
miriye ji beriya, negere li miften deriyan
diben ronahi ye u behr u ezman sin e
le behra kur u ezmane dur res u tari ye
res e weke caven jiyan, res e weke kezebe
be ditine u be femkirina sebebe
meleken mirine, jiyan siyar kirin ji xewne
xewn e jiyan, jiyan xewn e.

Bin tirejen roje yan bin barane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane
Bin axa dinyaye yan bin ezmane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane.

Xewn e jiyan, ere jiyan xewn e
me ji rastiye dur dike, me dikisine deverna
ci ferq e xewn u jiyan bi jiyana nava wan da
ferqa xewn u rasti weke tayeki zirav e
ko nebe xerabi wi wexti tuneye qenci
em nebinin tari, em nabinin ronahi
xwede jiyane dide u xwede jiyane dibe
wexta yek insan te, yeki di ji vir dice
ci iro sax bibe we sibe bi mirine biqede
te bi ci dest pekir, ci ji te te, dive tu xelas biki
wexta tu ji xewa xwe siyarbu u caven xwe vekir
posman nebe te ci kir, posman be te ci nekir
ko roja tu hat, tu ji xewna xewe disa siyar nabi
wexta keti nava du keviran, disa narabi
wexta lase te vala bu, wexta cane te diyar bu
wexta dile te sar bu, jiyan ji xewna xwe siyar bu.

Bin tirejen roje yan bin barane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane
Bin axa dinyaye yan bin ezmane
Em e siyar bibin ji xewna jiyane.Peyvê stran bigere / Şarkı sözü ara :

Özel Arama
Peyvê Stranan: A B C Ç D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

© 2006-2018 radyoozgun.org